Jouw privacy staat op nummer één!

Wij doen er alles aan om jouw data zo veilig mogelijk te bewaren. Je wil natuurlijk niet dat anderen jouw persoonlijke gegevens stelen. Gelijk heb je!

Om jou zo goed mogelijk te helpen vragen we je af en toe om wat informatie. Welke informatie dit is en waarvoor we het gebruiken kan je hieronder in onze privacyverklaring lezen. Ook kan je hier zien wie toegang heeft tot jouw data en hoelang we je data bewaren.

Privacy Verklaring (NL) (English Below)

Treams B.V. Treams B.V., gevestigd aan Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.treams.nl

Treams B.V.

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

040-7440888

De Functionaris Gegevensbescherming van Treams B.V. is te bereiken via privacy@treams.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Treams B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat hij/zij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens bedrijf

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het gebruik van de website (feedback geven, etc.)

 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@treams.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Treams B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je e-mailadres gebruiken we om je te informeren en inspireren middels onze nieuwsbrief, je kunt jezelf hiervoor aan- en afmelden

 • Je kunt je e-mailadres ook achterlaten op de website om een online demo, proefperiode of pricing aan te vragen, via het e-mailadres zullen we dan contact met je opnemen om de demo en de proefperiode te verzorgen of de pricing door te geven. Daarnaast wordt je door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief wanneer je je e-mailadres achterlaat op onze website.

 • Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen naar aanleiding van je activiteit op onze website.


Geautomatiseerde besluitvorming
Treams B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Treams B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Treams B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens die wij verwerken kennen een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. Indien je je afmeldt voor onze nieuwsbrief of laat weten dat je niet langer contact wenst te hebben met onze organisatie, dan verwijderen wij je gegevens binnen een maand.

Delen van persoonsgegevens met derden
Treams B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Treams B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@treams.nl.

Treams B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Treams B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Treams B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@treams.nl. Treams B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • Verbinding met servers is alleen toegestaan ​​via een whitelist van IP-adressen die alle toegang van externe partijen blokkeren.

Privacy Statement (EN)

Treams B.V. Treams B.V., established at Kastanjelaan 400

5616 LZ Eindhoven, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.


Contact details:
www.treams.nl

Treams B.V.

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

+31(0)40-7440888

The Data Protection Officer of Treams B.V. can be reached via privacy@treams.nl.

Personal data that we process

Treams B.V. Process your personal data because your employer uses our services and / or because he/she provides this information to us.

 

Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name

 • Gender

 • Company Name

 • Company address

 • E-mail address

 • Telephone number

 • IP address

 • Information about your activities on our website

 • Other personal details you actively provide when using the website (giving feedback, etc.)

 • Internet browser and device type

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via privacy@treams.nl, then we will delete this information.

 

For what purpose and on what basis we process personal data

Treams B.V. Process your personal data for the following purposes:

- We use your e-mail address to inform and inspire you through our newsletter, you can subscribe and unsubscribe yourself

- You can also leave your e-mail address on the website to request an online demo, via this e-mail address we will contact you to give an online demo. In addition, by agreeing to these terms and conditions you will be automatically signed up for the newsletter when you leave your email address on our website.

- We use your telephone number to contact you regarding your activity on our website.

Automated decision-making

Treams B.V. does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Treams B.V.).

For how long we store personal data

Treams B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

 

All personal data we process has a storage period of a maximum of 2 years. If you unsubscribe from our newsletter or let us know that you no longer wish to contact our organization, we will delete your data within one month.

Sharing personal data with third parties

Treams B.V. provides only to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques that we use

Treams B.V. uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. If you wish to exercise your right of objection and / or right to data portability or if you have other questions / comments about data processing, please send a specified request to privacy@treams.nl.

 

Treams B.V. will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.

 

Treams B.V. also want to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Treams B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at privacy@treams.nl. Treams B.V. has taken the following measures to protect your personal data:

 

 • Security software, such as a virus scanner and firewall.

 • TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this at the address bar 'https' and the padlock in the address bar.

 • Connection to servers is only permitted via a whitelist of IP addresses that block all access from external parties.

Groei is voor iedereen, dat is waar we bij Treams in geloven. Het levert ruimte, energie, creativiteit en plezier op voor mensen, teams en organisaties. In een groeiende organisatie ontstaat er ruimte voor medewerkers om te groeien en te ontwikkelen. Leer meer over Treams...

Wil je ook niets missen?

 • LinkedIn - White Circle

Benieuwd hoe onze tool eruit ziet?